Hästens typ

Hästens typ är en helhetsbedömning där utseendet i förhållande till ålder, kön, ras, användningsområde och utvecklingsstadium granskas. Här görs också en bedömning av hästens format, grovlek, harmoni, proportioner och helhetsintryck. Benämningar: - Rastyp - Könstyp - Brukstyp (användningsområde) - Kroppsform - Storlek/grovlek - Utvecklingsstadium - Harmoni (proportioner) - Helhetsintryck Rastyp Med rastyp menas att hästen är en så typisk representant för sin ras och den rasbeskrivning och avelsmål som finns för denna att det klart kan bestämmas vilken ras den tillhör. Olika raser lägger olika vikt på rastypens betydelse. För många raser har rastypen en avgörande betydelse medan det för hästraser som är mycket tävlingsinriktade, som trav- och galopphästar, är underordnat hästens tävlingsprestationer. I rastyp ingår även storlek, kroppsform och grovlek. Rastypen och rasbeskrivningarna påverkas ofta av hur rasen ursprungligen har uppstått, under vilka betingelser. Även hästens användningsområde påverkar rastypen. Könstyp Med könstyp menas att de hanliga, maskulina, respektive honliga, feminina, könskaraktärerna är framträdande och välutvecklade. Vissa exteriöra egenskaper är kopplade till hästens kön som till exempel halsens form och resning samt huvudets utseende. Brukstyp Sedan lång tid tillbaka sker det en indelning i arbetshäst-, ridhäst och travtyp. Man talar även om kallblods- respektive varmblodstyp och om tyngre och lättare hästar. Hästens typ ska vara ändamålsenlig för sitt användningsområde. Det finns till exempel skillnader i byggnaden hos hästar som är skall dra tunga lass eller ridas. Hästraserna har med tiden utvecklats att bli mer särpräglade för ett specifikt användningsområde, varför dessa typbenämningar används mer sällan. Den Nordsvenska hästen har till exempel delats i två raser där travtypen blivit den egna rasen Kallblodstravaren. Kroppsform Hästens kroppsform är en bedömning av bålens längd i förhållande till mankhöjden. Avelsmålet rörande hästens kroppsform varierar mellan olika raser, liksom med användningsområde och över tiden. Storlek/grovlek Vid bedömning av hästens storlek och grovlek görs en jämförelse mellan hästens mankhöjd och grovlek i förhållande till rasbeskrivning och avelsmål. Hästar som bedöms som stora kan alltså ha varierande mankhöjd då storleken relateras till rasens standard. I samband med bedömningarna mäts ofta hästens mankhöjd för att få ett så korrekt underlag som möjligt för storleksbedömningen.Hästens extremiteter utgör ofta en del av underlaget till grovleksbedömningen. En ädel ridhäst är oftast ett mycket grovt fullblod till exempel. Det är vanligt att olika mått på skelettet tas, till exempel skenans och knäets omkrets för att ge ett underlag till grovleksbedömningen. Utvecklingsstadium I hästens typ ingår också en bedömning av hur väl utvecklad och musklad hästen är i förhållande till sin ålder och sitt kön. Vissa exteriöra egenskaper varierar med hästens ålder och utveckling, till exempel bringans bredd och korsets höjd i förhållande till mankhöjden. En korrekt bedömning av hästens utveckling förutsätter goda kunskaper om hur tillväxt och åldrande sker och hur det påverkar utseendet. En ettåring ska se ut som en ettåring medan en fyraåring inte bör se ut som en ettåring. Harmoni Hästens harmoni bedöms genom att se hur väl de olika exteriöra delarna harmonierar med varandra, hur proportionerliga de är. En välproportionerlig och harmonisk häst har till exempel hals, rygg och kors som harmonierar med varandra i längd och form. Även här är det viktigt att veta hästens ålder, då unga hästar under kraftig utveckling oftast är mindre proportionerliga än vuxna hästar. Helhetsintryck/totalintryck I bedömningen av helhetsintrycket ges ett allmänt omdöme hur hästens olika delar passar samman. Utmärkande särdrag för individen tas också ofta med i denna bedömning, till exempel om hästen är reslig, väl muskelsatt, har långa linjer (hals, rygg och kors är långa och välproportionerliga). Värderande uttryck bör undvikas i bedömningen av hästens helhetsintryck.

Tillbaka till:Exteriörbedömning av häst > Bedömningsgrupper