Villkor internetanmälan Blå basen

Nedanstående villkor (uppdaterat 2024-05-07) godkänner du när du anmäler en individ till ett evenemang via Blå Basen:

-Jag har läst och accepterar reglementen och följer angivna regler för arrangemanget. Jag föregår med gott exempel, behandlar och bemöter alla med respekt och hänsyn i ord, skrift och handling oavsett funktion eller ställning i arrangemanget: arrangör, domare och funktionärer likväl som andra deltagare och besökare.

-Jag förbinder mig att min häst är väl förberedd och tränad för uppgiften samt visas i ett erforderligt skick med väl anpassad utrustning. Jag är medveten om att jag genom min underskrift på hästägarförsäkran intygar att min häst är frisk och inte har visat tecken på smittsam sjukdom eller vistats bland andra sjuka hästar de senaste tre veckorna innan arrangemanget, mig veterligen.

- Jag ansvarar för att eventuella övriga uppgifter som kan ha betydelse för bedömningen av hästen som hästägaren önskar åberopa skickas till arrangören innan sista anmälningsdag.

- Jag medger att avelsvärderingsnämnden och - vid eventuell överklagan - aktuella remissinstanser i erforderlig omfattning får ta del och besluta om publicering av uppgifter om den anmälda hästen som är belagda med sekretess eller tystnadsplikt. Jag medger även att mina personuppgifter får publiceras digitalt och i tryck i information som rör arrangemanget.

- Jag är medveten om att jag inte kan ställa ekonomiska anspråk på SH eller någon av dess medlemsorganisationer av resultat i avelsvärderingen eller eventuella felaktigheter i densamma.

- Jag är medveten om att varken avelsvärderingsnämnden eller i förekommande fall aktuella remissinstanser och inte heller SH ansvarar för uppgifter om skyddande av affärs- och driftsförhållanden som veterinär kan komma att lämna till obehörig person.

- Jag förbinder mig att om äganderätten till hästen efter anmälan övergår till annan person är det min skyldighet att informera den nya ägaren om att denne måste kontakta arrangören för att lämna sitt godkännande enligt ovan. Om detta inte sker äger arrangören rätt att avvisa anmälan eller hästen från arrangemanget.

Hästens välbefinnande kommer alltid i första hand.

Varukorg

Senaste inläggen

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram