Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Informationen nedan beskriver hur Svenska Hästavelsförbundet behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

I denna integritetspolicy redogör vi bland annat för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor gällande denna policy eller för övriga dataskyddsfrågor. Kontaktuppgifter hittar du här: Länk.

Vad är personuppgifter?

Med personuppgift avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras.

Exempelvis avses personnummer, namn, adress, foton eller identifikationer online mm.

Vad är behandling av personuppgifter?

Med behandling avses en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Varifrån kommer dina personuppgifter?

  1. Uppgifter som du själv lämnar till oss; t.ex. i samband med att du ansöker om hästpass, registrerar ägarbyte, köper en viss produkt eller tjänst, är postmottagare för en medlemsförening, skickar in foton och text till våra sociala medier och andra ändamål, anmäler dig till våra evenemang eller kontaktar oss av annan anledning.
  2. Uppgifter från andra källor. I vissa fall kan vi inhämta information från andra källor t.ex. från köpare vid ägarbyte, samarbetspartners och andra leverantörer.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Svenska Hästavelsförbundet kommer att behandla din information för olika ändamål. Vi behöver bland annat ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter för att ha möjlighet att uppfylla våra lagstadgade förpliktelser, såsom att utfärda hästpass och genomföra tilläggsregistreringar. Syftet med att behandla dina personuppgifter är för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som hästägare (köpare/säljare), hästuppfödare eller annan part. Vi behöver även dina uppgifter för att kunna administrera och tillhandahålla utbildningar och andra tjänster och varor, t.ex. ägarbyten eller evenemang, hantera kundtjänstärenden och övriga förfrågningar, lämna information och marknadsföra varor och tjänster som du kan vara intresserad av.

Svenska Hästavelsförbundet kommer inte att lämna ut personuppgifter som Svenska Hästavelsförbundet inte är skyldiga enligt lag att göra till följd av ett krav från myndighet, domstolsbeslut eller om vi fått ditt samtycke till ett sådant utlämnande.

Vad har vi för laglig grund för att behandla dina personuppgifter?

För att få behandla personuppgifter krävs det att det finns en laglig grund för detta. Svenska Hästavelsförbundet har möjlighet att behandla personuppgifter på följande grunder;

  • Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som vi har med dig – t.ex. för att tillhandahålla eller administrera en utbildning du köpt
  • Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse t.ex. bokföringsskyldighet
  • Då vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter t.ex. för att kunna besvara förfrågningar
  • Då personuppgiftsbehandlingen är tillåten på grund av att du har lämnat ditt samtycke till den.
  • Då behandlingen är nödvändig för att skydda intressen av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person
  • Då behandling är nödvändig för utförande av uppgift av allmänt intresse eller som ett led i personuppgiftsansvariges myndighetsutövning

Så länge lagras dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Däremot finns det andra lagar, t.ex. bokföringslagen, som reglerar hur länge dina personuppgifter måste lagras.

Information till registrerade och till andra

Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas.

Om du omnämner en tredje person i dina kontakter med Svenska Hästavelsförbundet kan Svenska Hästavelsförbundet behöva informera den tredje personen om att Svenska Hästavelsförbundet behandlar personuppgifter om denne samt var uppgifterna kommer från.

Därutöver finns det vissa tillfällen när särskild information ska ges till dig, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) hos Svenska Hästavelsförbundet och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.

Dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter som du själv lämnat till Svenska Hästavelsförbundet överförda till en annan personuppgiftsansvarig; detta kallas för dataportabilitet. En förutsättning är att Svenska Hästavelsförbundet behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt med stöd av samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal.

Dina rättigheter

Rättelse och tillgång till dina personuppgifter
Som registrerad har du rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de personuppgifter som du lämnat. Du har också rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Detta gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag.

Återkalla samtycke med framtida verkan
Behandlar vi dina personuppgifter på den rättsliga grunden samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt fortsatta samtycke avseende framtida behandling.

Motsätta dig behandling
Du har rätt att motsätta dig behandlingar som vi utför med stöd av en intresseavvägning

Radering
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling
Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Klagomål
Om du anser att Svenska Hästavelsförbundet behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten tar del av alla klagomål och bedömer om tillsyn ska inledas och lämnar därefter besked till dig.

Om du önskar framföra ett klagomål kan du kontakta Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, telefon: 08-657 61 00.

Ändringar i integritetsskyddspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål) kommer detta att kommuniceras till dig.

 

Sammanställning över SH:s personuppgiftsbehandling:

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?Vilken laglig grund har vi för behandlingen?Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?Hur länge sparas dina uppgifter?
Handläggning av passansökan (häst)Rättslig förpliktelseNamn Personnummer Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon)Den tid som krävs enligt tillämplig lag (svensk rätt och EU-förordning)
Handläggning av ägarbytenBerättigat intresseNamn Personnummer Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon)Den tid som krävs för spårbarheten av hästen
Insamling av betäckningsuppgifterRättslig förpliktelseNamn Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon)Den tid som krävs enligt tillämplig lag
Handläggning av allmänna frågorRättslig förpliktelse Berättigat intresseNamn Kontaktuppgifter (I förekommande fall adress, e-post, och/eller telefon)Till dess att handläggningen är avslutad
Genomförande av avelsvärdering resp. riksstambokföringFullgörande av avtal Berättigat intresseNamn Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon)Den tid som krävs för spårbarheten av hästen
Handläggning av domarlistanFullgörande av avtal Berättigat intresseNamn Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon) SkatteuppgifterSå länge domarna är aktiva i dessa sammanhang
Hantering och kontroll av ID-kontrollantlistanRättslig förpliktelseNamn Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon)Den tid som krävs enligt tillämplig lag
Kurser/utbildningBerättigat intresse Fullgörande av avtalNamn Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon) Ev. matallergier eller specialkostTill dess att kursen/utbildningen avslutats och utvärdering skett
Mässor/arrangemangBerättigat intresse Fullgörande av avtalNamn Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon) Ev. matallergier eller specialkostTill dess att mässan /arrangemanget avslutats
MedlemsregisterFullgörande av avtalNamn Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon)Så länge föreningen är medlem och/eller personen kontaktperson för föreningen
Förbundsstämma /medlemsmötenFullgörande av avtal Berättigat intresseNamn Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon) Ev. matallergier eller specialkostSå länge medlemskap föreligger och personen ansvarig att delta
Försäljning, administration och leverans av varor och tjänsterFullgörande av avtalNamn Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon)Till dess att köpet är genomfört samt den ytterligare tid som krävs enligt tillämplig lag
Hantera betalningar för varor och tjänsterFullgörande av avtalNamn Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon) Vid fakturabetalning (kredit): PersonnummerTill dess att köpet är genomfört samt den ytterligare tid som krävs enligt tillämplig lag
Köp av varor/tjänster: leverantörsuppgifterFullgörande av avtalNamn Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon)Till dess att leverans är genomförd samt den ytterligare tid som krävs enligt tillämplig lag
Bilder/foton från events/mässor/ arrangemang för informationssyfteBerättigat intresseBild/foto Namn, titel, företagSå länge som bilderna är aktuella för att informera om liknande events
AnställningarFullgörande av avtal, löne-/arvode-administrationNamn Personnummer Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon) Känsliga uppgifterUnder anställningstiden samt den ytterligare tid som krävs enligt tillämplig lag

Varukorg

Senaste inläggen

SH på Instagram

© 2016-2020 Svenska Hästavelsförbundet. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram