Länskommittélista

I länskommittén ingår ledamöter från de rasföreningar som tecknat avtal om sommarpremieringar. Kommittéernas uppgift är bland annat att inkomma med förslag om plats, datum och premieringsförrättare till de olika premieringstillfällena i sitt geografiska område.

Länskommitté per län
Länk (Uppdaterad 2024-02-08)

Ledamöter per ras
Länk (Uppdaterad 2024-02-08)

Avelsorganisationer/rasföreningar ska inkomma med uppdateringar till listan senast 1 september varje år.

Länskommitté

Länskommitté bör finnas i varje län. V Götalands län är uppdelad enligt de gamla länsgränserna: Skaraborg, Södra Älvsborg, Norra Älvsborg, Göteborg & Bohuslän, där var och en bildar en egen länskommitté. Övriga län följer länsgränserna och bildar en egen länskommitté.

De rasföreningar/avelsorganisationer som tecknat avtal med SH om sommarpremiering har rätt att utse en ordinarie representant samt en suppleant till varje länskommitté. En lista från rasföreningen/avelsorganisationen på personer som representerar rasen i länskommittéerna, ska vara SH:s kansli tillhanda senast 1 september årligen.

Bland länskommittéernas ledamöter väljs en ordförande och en sekreterare. Mandattiden är på ett år, 1 oktober till 30 september. Vid årets sista möte väljs ordförande och sekreterare för kommande år. Ordförande är sammankallande och ansvarar för att alla ledamöter får kallelsen. Enkel demokrati gäller, en ordinarie ledamot - en röst. Protokoll ska föras samt vara justerat och undertecknat.

Länskommittén lämnar förslag på:

 • Premieringsplatser
 • Premieringsförrättare (3 st, rangerade efter önskemål)
 • Datum
 • Platsansvarig (namn, adress, telefonnummer samt e-postadress)
 • Domarsekreterare
 • Regional administratör (arrangör)

Man bör ha kontaktat premieringsförrättaren för att kontrollerat att denne är tillgänglig.

I de fall som länet bildar ett eget distrikt lämnas förslaget senast 15 nov till SH:s kansli. Länet bildar då ett eget distrikt vilket är likvärdigt med distriktskommitté.

Ingår länet i ett distrikt med flera län, lämnas förslaget till distriktskommittén. Från länskommitténs ledamöter utses 2-3 personer som för länets talan i distriktskommittén. Länskommittén kontaktar distriktets ordförande och informerar vilka som är utsedda att representera länet i distriktskommittén.

Distriktsindelning

Distrikt 1: Skåne län
Distrikt 2: Jönköpings län, Kronobergs län, Blekinge län, Kalmar län
Distrikt 3: V Götalands län, Hallands län
Distrikt 4: Östergötlands län
Distrikt 5: Gotlands län
Distrikt 6: Värmlands län
Distrikt 7: Örebro län
Distrikt 8: Stockholms län, Uppsala län
Distrikt 9: Södermanlands län,
Distrikt 10: Västmanlands län
Distrikt 11: Dalarnas län, Gävleborgs län
Distrikt 12: Jämtlands län
Distrikt 13: Västerbottens län, Norrbottens län
Distrikt 14: Västernorrlands län

Distriktskommitté

Distriktskommittén består av 2-3 ledamöter från varje länskommitté som ingår i distriktet. Distriktet ska välja en ordförande och sekreterare. Mandattid är ett år. Ordförande och sekreterare väljs på årets sista möte för kommande år. Protokoll ska föras och vara justerat och undertecknat. Ordförande är sammankallande.

Vid årligt distriktsmötet framför representanterna från länskommittéerna sina förslag och mötet enas om en skrivelse med distriktets förslag till SH:s kansli senast 15 nov.

Skrivelsen ska innehålla förslag på:

 • Premieringsplatser
 • Premieringsförrättare (3 st rangerade efter önskemål)
 • Domarsekreterare
 • Datum
 • Platsansvarig (namn, adress, telefonnummer samt e-postadress)
 • Regional administratör (arrangör) (Distriktet kan välja en eller flera regionala administratörer inom distrikt som har flera premieringsplatser)

Vid eventuella önskemål om ändring i distriktsindelning ska detta medfölja skrivelsen. Alla beslut rörande sommarpremiering kommande år fattas årligen av SH:s styrelse senast på decembermötet. Endast förslag från läns/distriktskommitté behandlas av SH:s styrelse.

Varukorg

Senaste inläggen

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram